Czynniki afektywne w zachowaniach informacyjnych człowieka: analiza koncepcyjna interdyscyplinarnych badań zachowań informacyjnych


Monika Krakowska 
http://orcid.org/0000-0002-2724-9880

Afiliacja: Institute of Information Studies, Faculty of Management and Social Communication Jagiellonian University in Krakow, Poland,  Polska

Abstrakt

Cel/Teza: Artykuł zawiera refleksję teoretyczną i koncepcyjną oraz analizę definiowania i rozumienia emocji i innych zjawisk afektywnych oraz eksplorowania afektywnych czynników we współczesnych badaniach zachowań informacyjnych ludzi. Podjęto próby zwrócenia uwagi na interdyscyplinarny charakter badań nad afektywnymi aktywnościami informacyjnymi.

Koncepcja/Metody badań: W dociekaniach zastosowano podejście jakościowe oraz metody/techniki: krytyczny przegląd literatury, analizę konceptualną i analizę tematyczną. Jakościowa analiza treści dotyczyła wybranych, reprezentatywnych publikacji z lat 2014–2020.

Wyniki i wnioski: Badania nad emocjami w zachowaniach informacyjnych, dotyczące różnych aspektów, są rozwijane w nauce o informacji. Jednak badania nadal dotyczą ograniczonego pola poszukiwawczego. Afektywny paradygmat działań informacyjnych powinien być stale poszerzany w ujęciu interdyscyplinarnym poprzez odwoływanie się do teorii i metod m.in. psychologii.

Oryginalność/Wartość poznawcza: Artykuł dotyczy próby rozwinięcia teoretycznego zjawiska afektywnego i przedstawia najważniejsze podejścia rozumienia emocji w psychologii. Analizując najnowsze trendy w badaniu afektywnych zachowań informacyjnych, wpisuje się w nowatorskie próby opracowania agendy stanowiącej teoretyczną i praktyczną podstawę rozwoju interdyscyplinarnych badań w paradygmacie afektywnym

Słowa kluczowe

Analiza jakościowa; Emocje; Jakościowa analiza zawartości; Paradygmat afektywny; Podejście interdyscyplinarne; Psychologia emocji; Zachowania informacyjne


Alcaro, A., Carta, S., Panksepp, J. (2017). The Affective Core of the Self: A Neuro-Archetypical Perspective on the Foundations of Human (and Animal) Subjectivity. Frontiers in Psychology, 01 September, https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01424

An, S., Ji, L. J., Marks, M., Zhang, Z. (2017). Two Sides of Emotion: Exploring Positivity and Nega¬tivity in Six Basic Emotions across Cultures. Frontiers in Psychology [online], April, [06.09.2020], https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00610

Barrett, L., F. (2017) The Theory of Constructed Emotion: An Active Inference Account of Intero¬ception and Categorization. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 12(1), 1–23, https:// doi:10.1093/scan/nsw154

Barrett, L. F., Bliss-Moreau, E. (2009). Affect as a Psychological Primitive. Advances in Experimental Social Psychology, 41, 167–218, https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)00404-8

Bechara, A., Damasio, A. R. (2005). The Somatic Marker Hypothesis: A Neural Theory of Economic Decision. Games and Economic Behavior, 52(2), 336–372, https://doi.org/10.1016/j.geb.2004.06.010

Behzadi, H., Sanatjoo, A. (2019). Attributional Style of Emotions and Its Relationship With Users’ Search Behaviour. Journal of Information Science, 45(1), 105–116, https://doi.org/10.1177/ 0165551518782400

Ben-Ze’ev, A. (2000). The Subtlety of Emotions. Cambridge, Mass.; London: The MIT Press.

Bower, G. H., Cohen, P. R. (1982). Emotional Influences in Memory and Thinking: Data and Theory. In: M.S. Clark & S.T. Fiske (eds.). Affect and Cognition (291–331). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Burkitt, I. (2002). Complex Emotions: Relations, Feelings and Images in Emotional Experience. The Sociological Review, 50(2_suppl), 151–167, https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2002.tb03596.x

Burnett, G., Jaeger, P. T., Thompson, K. M. (2008). Normative Behavior and Information: The Social Aspects of Information Access. Library & Information Science Research, 30(1), 56–66, https://doi. org/10.1016/j.lisr.2007.07.003

Campbell, A. J., F. Ridout, B. F., Linden, M., Collyer, B., Dalgleish, J. (2018). A Preliminary Under¬standing of Search Words Used by Children, Teenagers and Young Adults in Seeking Information about Depression and Anxiety Online. Journal of Technology in Human Services, 36(4), 208–221, https://doi.org/10.1080/15228835.2018.1518186

Canning, C. and Buchanan, S. (2019). The Information Behaviours of Maximum Security Prisoners: Insights Into Self-Protective Behaviours and Unmet Needs. Journal of Documentation, 75(2), 417–434, https://doi.org/10.1108/JD-06-2018-0085

Cisek S. (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Biblioteczny, 78(3), 273–284.

Cisek S. (2017). Zachowania informacyjne. In: A. Żbikowska-Migoń & M. Skalska-Zlat (eds). Ency¬klopedia książki. T. 2 (643–647). Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cisek, S. (2014). Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii. W: B. Sosińska-Kalata (ed.) Nauka o informacji w okresie zmian (79–88). Warszawa: Wydaw. SBP.

Cisek, S., Krakowska, M. (2019). Qualitative Analysis of Visual Data in Information Behavior Research. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne, 57(1), 7–25, https://doi.org/10.36702/zin.492

Cole, Ch. Beheshti, J., Abuhimed, D., Lamoureux, I. (2015). The End Game in Kuhlthau’s ISP Model: Knowledge Construction for Grade 8 Students Researching an Inquiry-Based History Project. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(11), 2249–2266, https:// doi.org/10.1002/asi.23300

Coleman A.E., Snarey J. (2011) James-Lange Theory of Emotion. In: S. Goldstein & J.A. Naglieri (eds). Encyclopedia of Child Behavior and Development (844–846). Boston, MA: Springer, https://doi. org/10.1007/978-0-387-79061-9_3146

Cosmides, L., Tooby, J. (1997). Evolutionary Psychology: A Primer [online], [06.09.2020]. https:// www.cep.ucsb.edu/primer.html

Cowie, R., Sussman, N., Ben-Ze’ev, A. (2011). Emotion: Concepts and Definitions. In: P. Petta, C. Pela¬chaud & R. Cowie (eds). Emotion-oriented Systems (8–31). Berlin: The Humaine Handbook, Springer.

Crisp, R. J., Turner R. N. (2015). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Damasio A., Carvalho, G.B. (2013) The Nature of Feelings: Evolutionary and Neurobiological Origins. Nature Reviews: Neuroscience, 14(2), 143–152, https://doi.org/10.1038/nrn3403

Damasio, A.R. (2003) Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain. New York: Harcourt Brace & Co.

Davidson, R. J. (2003). Seven Sins in the Study of Emotion: Correctives From Affective Neuroscience. Brain and Cognition, 52(1), 129–132, https://doi.org/10.1016/S0278–2626(03)00015–0

Davidson, R.J., Scherer, K.R., Goldsmith, H.H. (2003). Introduction. In: R. J. Davidson, K. R. Scherer & H. H. Goldsmith (eds). Series in Affective Science. Handbook of Affective Sciences (3–7). New York: Oxford University Press.

DeLancey, C. (2006). Basic Moods. Philosophical Psychology, 19(4), 527–538, https://doi. org/10.1080/09515080600806567

Duncan, S., Barrett, L. F. (2007). Affect Is a Form of Cognition: A Neurobiological Analysis. Cognition & Emotion, 21(6), 1184–1211, https://doi.org/10.1080/02699930701437931

Edwards, A. (2015). Engaged or Frustrated?: Disambiguating Engagement and Frustration in Search. A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the School of Information and Library Science. Chapel Hill. [online], [06.09.2020], https://static1.squarespace.com/static/56bc-cb403c44d80c6246148d/t/5712ec3145bf21968b6d9c2d/1460857909249/Edwards-Dissertation.pdf

Ekkekakis, P. (2013). The Measurement of Affect, Mood, and Emotion: A Guide for Health-Behavioral Research. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Ekman, P. (1999). Basic Emotions. In: T. Dalgleish & M. J. Power (eds). Handbook of cognition and emotion (45–60). New York: Wiley, https://doi.org/10.1002/0470013494.ch3

Ekman, P., Davidson, R. J., eds (1994). Series in Affective Science. the Nature of Emotion: Fundamental Questions. New York: Oxford University Press.

Ellenbogen, M. A. (2005). Stress, Psychopathology, and the Regulation of Mood and Cortisol Levels. In: A. V. Clark (ed.) Causes, Role and Influence of Mood States (1–32). New York: Nova Biomedical Books.

Feeling. (2020). APA Dictionary of Psychology [online], [06.09.2020], https://dictionary.apa.org/feeling

Fitzgerald, S. (2018). The Role of Affect in the Information Seeking of Productive Scholars. The Journal of Academic Librarianship, 44(2), 263–268, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.01.001

Fourie, I., Julien H. (2014a). Ending the dance: a research agenda for affect and emotion in studies of information behaviour. In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2–5 September, 2014: Part 1, (paper isic09) [online]. Information Research. [06.09.2020], http:// InformationR.net/ir/19–4/isic/isic09.html

Fourie, I., Julien, H. (2014b). IRS, Information Services and Lis Research – a Reminder About Af¬fect and the Affective Paradigm ... and a Question. Library Hi Tech, 32(1), 190–201, https://doi. org/10.1108/LHT-10-2013-0144

Fox, E. (2018). Perspectives From Affective Science on Understanding the Nature of Emotion. Brain and Neuroscience Advances, 2, https://doi.org/10.1177/2398212818812628

Frijda, N. H. (2016). The Evolutionary Emergence of What We Call “Emotions”. Cognition and Emo¬tion, 30(4), 609–620, https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1145106

Furner J. (2004). Conceptual Analysis: A Method for Understanding Information as Evidence, and Evi¬dence as Information. Archival Science, 4(3–4), 233–265, https://doi.org/10.1007/s10502-005-2594-8

Gallagher, S. (2014). Phenomenology and Embodied Cognition. In: L. Shapiro (ed.). The Routledge Handbook of Embodied Cognition (9–18). New York: Routledge.

Gu, S., Wang, F., Cao, C., Wu, E., Tang, Y.-Y., Huang, J. H. (2019). An Integrative Way for Studying Neural Basis of Basic Emotions With fMRI. Frontiers in Neuroscience, June, https://doi.org/10.3389/ fnins.2019.00628

Hartel, J. (2019). Turn, Turn, Turn. In: Proceedings of CoLIS, the Tenth International Conference on Con¬ceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, June 16–19, 2019 [online]. Information Research, 24(4), paper colis1901, [06.09.2020], http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1901.html

Izard, C.E. (2007) Basic Emotions, Natural Kinds, Emotion Schemas, and a New Paradigm. Perspec¬tives on Psychological Science, 2(3), 260–280, https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00044.x

Johnson-Laird, J. D. (2007). Feelings. The Perception of Self. New York: Oxford University Press.

Julien, H., Fourie, I. (2015). Reflections of Affect in Studies of Information Behavior in HIV/Aids Contexts: An Exploratory Quantitative Content Analysis. Library and Information Science Rese¬arch, 37(1), 3–9, https://doi.org/10.1016/j.lisr.2014.09.001

Kim, S.U. (2015). Investigating How English Language Learners Feel During their Research Project with the Framework of Kuhlthau’s ISP. School Libraries Worldwide, 21(2), 85–102.

Kisilowska, M., Mierzecka, A. (2019). Emotions, Experience, Identity – Motivations of the Teens’ Information Behaviour in the Area of Culture. In: Proceedings of ISIC, The Information Behaviour Conference, Krakow, Poland, 9–11 October: Part 2 [online]. Information Research, 24(1), paper isic1826. [06.09.2020], http://InformationR.net/ir/24-1/isic2018/isic1826.html

Koh, K., Snead, J. T., Lu, K. (2019). The Processes of Maker Learning and Information Behavior in a Technology Rich High School Class. Journal of the Association for Information Science and Technology, 70(12), 1395–1412, https://doi.org/10.1002/asi.24197

Krakowska M. (2016). Zachowania informacyjne człowieka. In: W. Babik (ed.). Nauka o informacji (429–455). Warszawa: Wydaw. SBP.

Lazarus R. S. (1999). Stress and Emotion: A New Synthesis. New York: Springer.

LeDoux, J. E., Brown, R. (2017). A Higher-Order Theory of Emotional Consciousness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(10), E2016–E2025, https://doi.org/10.1073/pnas.1619316114

Liu, Ch., Liu, Y. H., Gedeon, T., Zhao, Y., Wei, Y., Yang, F. (2019). The Effects of Perceived Chronic Pressure and Time Constraint on Information Search Behaviors and Experience. Information Processing & Management, 56(5), 1667–1679, https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.04.004

Lloyd, A., Olsson, M. (2019). Untangling the Knot: The Information Practices of Enthusiast Car Restorers. Journal of the Association for Information Science and Technology, 70(12), 1311–1323, https://doi.org/10.1002/asi.24284

Lopatovska, I. (2014). Toward a Model of Emotions and Mood in the Online Information Search Process. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(9), 1775–1793, https://doi.org/10.1002/asi.23078

Lopatovska, I., Arapakis, I. (2011). Theories, Methods and Current Research on Emotions in Library and Information Science, Information Retrieval and Human–Computer Interaction. Information Processing & Management, 47(4), 575–592, https://doi.org/10.1016/j.ipm.2010.09.001

Luo, M. M., Nahl, D. (2019). Let’s Google: Uncertainty and Bilingual Search. Journal of the Associa¬tion for Information Science and Technology, 70(9), 1014–1025. https://doi.org/10.1002/asi.24174

Łosiak, W. (2007). Psychologia emocji. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne.

Magai, C. (2001). Adulthood: Emotional Development. In: N. J. Smelser & P. B. Baltes (eds.). Inter¬national Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (156–159). Amsterdam: Elsevier.

Matsumoto, D., Ekman, P. (2009). Basic Emotions. In: D. Sander & K.R. Scherer (eds.). The Oxford companion to emotion and the affective sciences (69–73). Oxford: Oxford University Press.

McCarty, R. (2016). The Fight-or-Flight Response. Stress: Concepts. Cognition, Emotion, and Be¬havior. In: G. Fink (ed.). Handbook of Stress. Volume 1, Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior (33–37). San Diego: Elsevier.

Meyer, A., Fourie, I. (2017). Thematic Analysis of the Value of Kuhlthau’s Work for the Investigation of Information Behaviour in Creative Workspaces in Academic Libraries. In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Zadar, Croatia, 20–23 September, 2016: Part 2 [online]. Information Research, 22(1), paper isic1626. [06.09.2020], http://InformationR.net/ir/22-1/isic/ isic1626.html

Mierzecka, A., Wasilewski, J., Kisilowska, M. (2019). Cognitive Authority, Emotions and Information Quality Evaluations. In: Proceedings of CoLIS, the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, June 16–19, 2019 [online]. Information Re¬search, 24(4), paper colis1910, [06.09.2020], http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1910.html

Murphy, Sh. T., Zajonc, R. B. (1993). Affect, Cognition, and Awareness: Affective Priming With Optimal and Suboptimal Stimulus Exposures. Journal of Personality and Social Psychology, 64 (5), 723–739.

Nahl, D., Bilal, D., eds (2007). Information and Emotion. The Emergent Affective Paradigm in Infor¬mation Behavior Research and Theory. Medford, NJ: Information Today Inc.

Nowell, L.S., Norris, J.M., White, D.E., Moules, N.J. (2017). Thematic analysis: striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1–13.

O’Brien, H. L., Dickinson, R. Askin, N. (2017). A Scoping Review of Individual Differences in Infor¬mation Seeking Behavior and Retrieval Research Between 2000 and 2015. Library & Information Science Research, 39(3), 244–254, https://doi.org/10.1016/j.lisr.2017.07.007

Orlu, A. D. (2016). Information Seeking Behaviour of Masters Students: Affective and Behavioural Dimensions[online]. Library Philosophy and Practice, Summer, 1387. [06.09.2020], http://digital¬commons.unl.edu/libphilprac/1387

Orlu, A. D., Mafo, I. H., Tochukwu, N.,T. (2017). Perceived Emotions in the Information Seeking Behaviour of Manchester Metropolitan University Students [online]. Library Philosophy and Practice Spring, 1534. [06.09.2020], http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1534

Park, M. (2015). Human Multiple Information Task Behavior on the Web. Aslib Journal of Information Management, 67(2), 118–135, https://doi.org/10.1108/AJIM-12–2013-0154

Payne R. L., Cooper, C. L (2001). Emotions at Work—Theory, Research and Applications for Mana¬gement. Chichester: Wiley-Interscience.

Pennington, Rasmussen D. (2016). The Most Passionate Cover I’ve Seen: Emotional Information in Fan-Created u2 Music Videos. Journal of Documentation, 72(3), 569–590, https://doi.org/10.1108/ JD-07–2015-0086

Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions. American Scientist, 89, 34–350.

Russell J. (2003). Core Affect and the Psychological Construction of Emotion. Psychological Review, 110(1), 145–172, https://doi.org/10.1037/0033–295X.110.1.145

Santana Junior, C.A., Lima, S. R. (2019). Information Behaviour in Facebook Focused on Brazilian Popular Music (BPM). Investigación Bibliotecológica, 33(80), 13–30. https://doi.org/10.22201/ iibi.24488321xe.2019.80.57931

Savolainen, R. (2014). Emotions as Motivators for Information Seeking: A Conceptual Analysis. Library & Information Science Research, 36(1), 59–65, https://doi.org/10.1016/j.lisr.2013.10.004

Savolainen, R. (2015). Cognitive Barriers to Information Seeking: A Conceptual Analysis. Journal of Information Science, 41(5), 613–623, https://doi.org/10.1177/0165551515587850

Savolainen, R. (2016). Approaching the Affective Barriers to Information Seeking: The Viewpoint of Appraisal Theory. In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Zadar, Croatia, 20–23 September, 2016: Part 1 [online]. Information Research, 21(4), paper isic1603. [06.09.2020], http://InformationR.net/ir/21-4/isic/isic1603.html

Savolainen, R. (2017). Information Need as Trigger and Driver of Information Seeking: A Concep¬tual Analysis. Aslib Journal of Information Management, 69(1), 2–21, https://doi.org/10.1108/ AJIM-08-2016-0139

Scarantino, A., de Sousa, R. (2018). Emotion [online]. In: E. N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy, [06.09.2020], https://plato.stanford.edu/entries/emotion/#EarlFeelTradEmotFeel

Scherer, K. R., Ekman, P., eds (2014). Approaches to Emotion. New York, London: Taylor Francis Psychology Press.

Scherer, K. R., Schorr, A., Johnstone, T., eds (2001). Series in Affective Science. Appraisal Processes in Emotion: Theory, Methods, Research. New York: Oxford University Press.

Sobielga J.(1997). Psychologiczne aspekty barier informacyjnych – badania wśród studentów. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 4, 13–18.

Sobielga, J. (2000). Czynniki kształtujące opinie studentów o bibliotece [online]. Biuletyn EBIB, 4(12), [06.09.2020], http://www.ebib.pl/2001/12/sobielga.php

Tan, H. B., Forgas, J. P. (2010). When Happiness Makes Us Selfish, but Sadness Makes Us Fair: Affec¬tive Influences on Interpersonal Strategies in the Dictator Game. Journal of Experimental Social Psychology, 46(3), 571–576, https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.01.007

TenHouten, W. D. (2017). From Primary Emotions to the Spectrum of Affect: An Evolutionary Neu¬rosociology of Emotions. In: A. Ibáñez, L. Sedeño & A. M. García (eds.). Neuroscience and Social Science: The Missing Link (141–168). Switzerland: Springer International Publishing.

Vogl, E., Pekrun, R., Murayama, K., Loderer, K. (2020). Surprised–Curious–Confused: Epistemic Emo¬tions and Knowledge Exploration. Emotion, 20(4), 625–641, https://doi.org/10.1037/emo0000578

Wang, Ch. Zhoub, Z. Jinc, X. L., Fangd, Y. Leed, M.K.O. (2017). The Influence of Affective Cues on Positive Emotion in Predicting Instant Information Sharing on Microblogs: Gender as a Moderator. Information Processing & Management, 53(3), 721–734, https://doi.org/10.1016/j.ipm.2017.02.003

White, P. R. R. (2015). Appraisal Theory. In: K. Tracy, C. Ilie & T. Sandel (eds.). The International Encyclopedia of Language and Social Interaction (1–8). Wiley-Blackwell, New Jersey, https://doi. org/10.1002/9781118611463.wbielsi041

Wilson, T. (ed.) (2013). Theory in Information Behaviour Research. Sheffield, UK: Eiconics Ltd.

Wu, D., Liang, S., Dong, J., Qiu, J. (2018). Impact of Task Types on Collaborative Information Seeking Behavior. Libri, 68(3), 231–245, https://doi.org/10.1515/libri-2017–0051

Zanganeh, Y. M., Hariri, N. (2018). The Role of Emotional Aspects in the Information Retrieval From the Web. Online Information Review, 42(4), 520–534, https://doi.org/10.1108/OIR-04-2016-0121

Zinck, A., Newen, A. (2008). Classifying Emotion: A Developmental Account. Synthese, 161, 1–25, https://doi.org/10.1007/s11229-006-9149-2


Opublikowane: 2020-11-20Monika Krakowska 
http://orcid.org/0000-0002-2724-9880

Afiliacja: Institute of Information Studies, Faculty of Management and Social Communication Jagiellonian University in Krakow, Poland,  Polska

Biogram:

MONIKA KRAKOWSKA, PhD, is Associate Professor in the Institute of Information Studies, Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University in Krakow, Poland. Her research interests include human information behavior, social and affective aspects of human information activities, qualita­tive information behavior research, and information culture. Selected publications: The diary method and analysis of student’s mental representations of information spaces as the research approach in information behavior research (2019, co-author: S. Cisek); Qualitative analysis of visual data in information behavior research (2019, co-author: S. Cisek); Efektywność indywidualnego zarządzania informacją z perspektywy zachowań informacyjnych człowieka. In: W. Babik (ed.). Zarządzanie informacją (2019); Diagnozowanie rozwiązań w zakresie zarządzania informacją w organizacji z perspektywy teorii information grounds i zachowań normatywnych. In: R. Sapa (ed.) Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa infor­matologiczna (2017).monika.krakowska@uj.edu.pl

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe