Informacje o czasopiśmie

 

Wydawane od 1972 r. czasopismo Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne (ZIN - Studia Informacyjne) jest najstarszym i najważniejszym polskim  periodykiem naukowym poświęconym interdyscyplinarnej problematyce nauki o informacji. Problematyka ta obejmuje zarówno społeczne jak i technologiczne aspekty działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego: nauce, kulturze, edukacji, biznesie, administracji, ochronie zdrowie i innych. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły naukowe, recenzje i omówienia publikacji naukowych oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych związanych z problematyką nauki o informacji. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim. Wszystkie artykuły opatrzone są metadanymi: abstraktem i słowami kluczowymi oraz notą biograficzną i danymi kontaktowymi autorów. 

Do ZINStudia Informacyjne przyjmowane są wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Wszystkie przesłane artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obustronnej anonimowości (double-blind peer review). Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa tekstu. Czasopismo ZIN - Studia Informacyjne ukazuje się dwa razy w roku; średni czas, w jakim publikowany jest artykuł od momentu wysłania manuskryptu przez autora to 100 dni. 

Czasopismo ZIN - Studia Informacyjne jest indeksowane w międzynarodowych i krajowych bazach bibliograficznych. Znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Pełne teksty numerów ZIN z lat 2009-2021 dostępne są w Archiwum; numery archiwalne od 1972 r. są dostępne w Archiwum SBP.

Częstotliwość ukazywania się czasopisma: półrocznik.