Wytyczne dla recenzentów

W ZIN publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe, których zgodność z profilem czasopisma oraz wartość merytoryczna i jakość formy językowej weryfikowane są na podstawie obustronnie anonimowej procedury recenzyjnej.

Recenzenci proszeni o sporządzenie opinii o zgłoszonym artykule uczestniczą w pracach redakcji, a ich opinie mają wpływ na decyzje podejmowane przez redakcję. Szczegółowe uwagi i sugestie recenzentów pomagają w doskonaleniu publikowanych tekstów.

Recenzenci współpracujący z ZIN zobowiązują się do przestrzegania zasad

  • Rzetelnego i obiektywnego oceniania artykułów, opartego wyłącznie na kryteriach naukowych.
  • Przestrzegania standardów etycznych i powstrzymania się od krytyki nienaukowej.
  • Uzasadniania swoich uwag krytycznych.
  • Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli recenzent uzna, że jego kompetencje naukowe nie pozwalają na rzetelną ocenę zgłoszonego tekstu.
  • Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli istnieje konflikt interesów pomiędzy Recenzentem i Autorem.
  • Zachowania poufności wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.
  • Zawiadomienia Redakcji o odkryciu jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach, w szczególności plagiatów i autoplagiatów.

Recenzenci oceniający artykuły zgłoszone do ZIN są zobowiazani do potwierdzenia następujących oświadczeń

  • Oświadczenia o znajomości zasad etyki publikacji.
  • Oświadczenia o braku konfliktu interesów.
  • Oświadczenia o zgodzie na umieszczenie nazwiska Recenzenta na liście recenzentów po publikacji pełnego rocznika czasopisma, w którym ukazał się lub w którym miał być opublikowany recenzowany artykuł.

Formularz

Każdy artykuł recenzowany jest na podstawie jednolitego formularza. Recenzje sporzadząne są za pomocą formularza online, po zalogowaniu się Recenzenta. 

Instrukcja

Instrukcja recenzowania