Celem Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych (ZIN – Studia Informacyjne) jest rozpowszechnianie artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy upowszechnianiu nowych tendencji i kierunków badawczych w tym zakresie, prowadzeniu debat o aktualnych problemach badań informacyjnych oraz integrowaniu zajmującego się nimi środowiska naukowego. W ZIN publikowane są artykuły w językach polskim lub angielskim. Call for Papers: Sytuacje kryzysowe a nauka o informacji Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne vol. 58 (2020), nr 2A

2020-06-01

Kolejny numer tematyczny czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne będzie poświęcony problematyce sytuacji kryzysowych i roli, jaką nauka o informacji może odegrać w celu ich kontrolowania i efektywnego nimi zarządzania.

Kontekst:

Pod koniec 2019 r. opinia publiczna dowiedziała się o zagrożeniu koronawirusem. Najpierw dotknął on Chiny, a od początku pierwszego kwartału 2020 r. stopniowo rozprzestrzeniał się na całym świecie. Pandemia COVID-19 szybko pokazała, jak istotny jest Internet i usługi elektroniczne w codziennym życiu. Zmusiła ona jednostki oraz instytucje do nagłego i dynamicznego przejścia w pracy i usługach wyłącznie na tryb online. W wielu wypadkach takie rozwiązania były wdrażane w pośpiechu i w stresujących warunkach.

Jak ta sytuacja wpłynęła na pracę ludzi nauki i organizacji informacyjnych oraz na zarządzanie informacją? Jakie strategie wdrożono w celu zoptymalizowania pracy w warunkach pandemii COVID-19? Jak pracowały systemy informacyjne? Jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość?

Call for Papers: Interdyscyplinarność badań nauki o informacji. ZIN vol. 58 (2020), No. 1A

2020-03-26

Kolejny numer tematyczny czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne będzie poświęcony różnym aspektom interdyscyplinarności badań informacyjnych. Chcemy przyjrzeć się różnorodności interdyscyplinarnych powiązań współczesnej nauki o informacji oraz przedstawić różne podejścia do wykorzystywania potencjału podejścia interdyscyplinarnego w badaniach dotyczących problematyki informacyjnej. Zapraszamy do przesyłania artykułów badawczych i przeglądowych poświęconych interdyscyplinarności nauki o informacji oraz demonstrujących interdyscyplinarne badania, których celem jest poznanie różnych aspektów i uwarunkowań lub zaproponowanie rozwiązania dla problemów podejmowanych w nauce o informacji.

 


Teksty zaplanowane: vol. 58 no.1 (115) (2020)

Remigiusz Sapa

What Is the Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu procesów informacyjnych]

Arkadiusz Pulikowski

The Relation Between the Structure of Abstracts in LIS and Anthropology and Their Rank [Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism]

Zbigniew Gruszka
What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management? [Co bibliologia i informatologia mogą zaoferować w zarządzaniu indywidualnym informacją?]

Małgorzata Glinicka
Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa [Open Access in the Global South]

Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin

Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia) [Selected Methods of Forecasting the Rate of Scientific Disciplines Development (Citing Half-Life Index, Nonlinear Regression Method, Linearized Regression Method and Second-Degree Polynomial Regression)]

Diana Pietruch-Reizes

Problematyka ochrony własności intelektualnej na studiach zarządzania informacją i kierunkach pokrewnych w Polsce [Intellectual Property Protection at the University Education in Information Management and Related Fields in Poland]

ZAGADNIENIA ARCHITEKTURY INFORMACJI [ISSUES IN INFORMATION ARCHITECTURE]

Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek

IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć [IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts]

 
 


  • CEJSH
  • CSA
  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • Google Scholar
  • Knowledge Organization Literature
  • PBB
  • PBN
  • WorldCat

MNISW
2019-2020: 20

Index Copernicus
ICV 2017: 67.35

Pobieranie

CAŁY NUMER