Zasady recenzowania

 

Redakcja Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Przyjmowane są: artykuły naukowe (oryginalne rozprawy i prace badawcze), recenzje oraz sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych.

Artykuły naukowe są recenzowane poufnie i anonimowo, zgodnie z zasadami recenzji podwójnej-ślepej (double-blind peer review process).

Procedura recenzowania obejmuje etap wewnętrznej oceny redakcyjnej oraz etap zewnętrznej oceny przez niezależnych specjalistów.

Wewnętrzna ocena redakcyjna

Ocena wewnętrzna przeprowadzana jest przez redaktorów czasopisma w ciągu jednego tygodnia po zgłoszeniu artykułu przez Autorów; obejmuje ocenę:

- zgodności artykułu z celami i profilem tematycznym czasopisma,

- spełniania przez artykuł wymagań formalnych, określonych w Wytycznych dla autorów i szablonie artykułu.  

Artykuły niespełniające kryteriów oceny wewnętrznej są odrzucane, o czym redakcja natychmiast informuje Autorów.

Zewnętrzna ocena przez niezależnych specjalistów 

Teksty przekazywane do recenzji poddawane są anonimizacji, tj. zapewnieniu, aby w tekście artykułu w żadnym miejscu nie była umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację Autorów.   

Każdy artykuł recenzowany jest na podstawie jednolitego formularza przez co najmniej dwóch zewnętrznych Recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej, którzy nie są zatrudnieni w tej samej jednostce, w której afiliowani są Autorzy.

W przypadku artykułów w języku angielskim, co najmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są:

- aktualność podjętego tematu,

- oryginalność treści, nowatorstwo tematu i ujęcia,

- klarowność celu i tez,

- poprawność metodologiczna,

- dobór i wykorzystanie źródeł i piśmiennictwa przedmiotu,    

- klarowność prezentacji wyników badań,

- jakość komunikacji i forma językowa tekstu.

Każda recenzja zawiera jednoznaczne wskazanie czy tekst jest rekomendowany do publikacji w Zagadnieniach Informacji Naukowej w zgłoszonej formie, po niewielkich zmianach, po znacznych zmianach lub nie nadaje się do publikacji.

Artykuł zrecenzowany pozytywnie przez obu Recenzentów jest kwalifikowany do publikacji.

Artykuł zrecenzowany negatywnie przez obu Recenzentów jest odrzucany.

Artykuł, który otrzymał jedną recenzję negatywną, jest kierowany do opinii trzeciego Recenzenta; jeśli trzeci recenzent wyrazi opinię pozytywną, artykuł jest kwalifikowany do publikacji.

Artykuł przyjęty warunkowo przez jednego lub obu Recenzentów (rekomendacja do publikacji po niewielkich lub po znacznych zmianach) jest kierowany do Autorów w celu wprowadzenia zaleconych poprawek.

Zapoznanie Autorów z recenzjami i uwagami Recenzentów oraz poprawianie artykułów

Po zakończeniu procedury recenzowania Autorzy są informowani o ocenie Recenzentów. Zostają im przesłane formularze recenzyjne, z których wcześniej usunięto dane Recenzentów oraz uwagi naniesione przez Recenzentów w tekście artykułu.

Autorzy mają prawo ustosunkować się do uwag Recenzentów, jeśli uznają je za nieuzasadnione. Jeśli argumenty Autorów są przekonujące, Redakcja przesyła je Recenzentowi. Uwagi Autorów, podobnie jak uwagi Recenzentów są przesyłane wyłącznie za pośrednictwem Redakcji, która gwarantuje ich anonimowość.

Jeśli Recenzent wyrazi chęć ponownej oceny artykułu po wprowadzeniu poprawek przez Autorów, poprawiona wersja artykułu jest przekazywana mu do ponownej oceny. Po uzyskaniu ponownej akceptacji Recenzentów artykuł w swojej ostatecznej wersji jest kwalifikowany do druku.

Jeśli Recenzent nie wyrazi chęci oceny artykułu w wersji poprawionej, podlega ona ocenie redakcyjnej. Redakcja może zażądać uzupełnienia poprawek, jeśli uwagi Recenzentów nie zostały uwzględnione przez Autorów.      

W przypadku odrzucenia przez Autorów uwag recenzyjnych, które Redakcja uzna za zasadne, artykuł zostanie odrzucony.

Artykuł może zostać odrzucony na każdym etapie procedury recenzowania – zarówno na etapie wewnętrznej oceny redakcyjnej, jeśli nie spełnia jej kryteriów, jak i w wyniku uzyskania negatywnych recenzji, a także gdy pozytywna recenzja jest wydana warunkowo, a Autorzy nie godzą się na naniesienie poprawek sugerowanych przez Recenzenta, o których słuszności Redakcja jest przekonana.

Przyjęcie artykułu do publikacji

O przyjęciu artykułu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 10 tygodni od otrzymania go przez Redakcję.