Wytyczne dla autorów

Do ZIN - Studia Informacyjne przyjmowane są wyłącznie oryginalne teksty naukowe, wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych: rozprawy i prace badawcze, recenzje oraz sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych.

Artykuły naukowe - rozprawy i prace badawcze poddawane są dwustronnie anonimowej procedurze recenzowania, która wymaga zapewnienia anonimowości ocenianych tekstów. Autor musi zapewnić, aby w żadnym miejscu tekstu nie była umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację autora. Dane o autorach oraz wymagane metadane należy przesyłać w odrębnych plikach (patrz: Wskazówki dla autorów).

ZIN nie pobiera od autorów opłat za przyjęcie, proces redakacyjny ani publikację tekstów.

Podstawowymi kryteriami przyjmowania tekstów do publikacji jest zgodność ich tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna, organizacja logiczna oraz forma językowa. O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy są zawiadamiani w ciągu 10 tygodni od otrzymania go przez Redakcję.

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty przygotowane zgodnie z zasadami przedstawionymi we Wskazówkach dla autorów. Wymaga się, aby zgłaszane artykuły miały zawartość czytelną dla międzynarodowego odbiorcy, tj. wykazy cytowanej literatury przygotowane w alfabecie łacińskim oraz abstrakty i tytuły w języku angielskim.

Instrukcja zgłaszania tekstu

Prześlij tekst