Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie


Arkadiusz Pulikowski 

Afiliacja: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski,  Polska

Abstrakt

CEL/TEZA: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jakim stopniu miejsce udostępniania publikacji wpływa na widoczność dokumentów w wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych oraz pokazanie zmian w widoczności polskich publikacji naukowych, jakie zaszły w latach 2012-2014.
KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Badaniem objęto wybrane publikacje, głównie z zakresu informatologii, znajdujące się w różnych typach zasobów (m. in.: repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, stronach internetowych czasopism). Widoczność wyselekcjonowanych dokumentów określono na podstawie możliwości ich odnalezienia w wybranych wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych. Zestawienie wyników badań wykonanych z dwuletnim odstępem czasu umożliwiło pokazanie zmian w widoczności obserwowanych dokumentów.
WYNIKI I WNIOSKI: Najlepiej pod względem widoczności wypadły repozytoria i czasopisma na platformie Open Journal Systems. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano wyraźną poprawę widoczności polskich zasobów naukowych. Google powtórzył dobre wyniki z 2012 roku, pozostając liderem, natomiast Bing poprawił indeksowanie i znacznie zbliżył się do niego osiąganymi rezultatami.
ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Wyniki badań pomogą pracownikom naukowym w wyborze najkorzystniejszych pod względem widoczności miejsc publikowania. Jednocześnie pokazują również, do jakich zasobów są w stanie dotrzeć znane serwisy wyszukiwawcze. Tego typu badania nie były dotąd prowadzone w naszym kraju.

Słowa kluczowe

Czasopisma elektroniczne; Biblioteki cyfrowe; Niewidoczny internet; Ukryty Internet; Open Access; Otwarta Nauka; Repozytoria; Serwisy społecznościowe dla naukowców; Widoczność zasobów naukowych; Wyszukiwanie informacji; Wyszukiwarki naukowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej

2001-; Biblioteki cyfrowe; Czasopismo elektroniczne; Czasopismo naukowe; Informacja naukowa; Open Access; Portal społecznościowy; Pracownice i pracownicy naukowi; Publikacje naukowe; Repozytoria instytucjonalne; Repozytoria otwarte; Ukryta sieć; Wyszukiwarka internetowa; Polska;

Derfert-Wolf, L. (2007). Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. II seminarium z cyklu „Infobroker : Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji”. Warszawa 17 kwietnia 2007. [06.04.2015], http://eprints.rclis.org/8862

Devine, J.; Egger-Sider, F. (2009). Going Beyond Google. The Invisible Web in Learning & Teaching. London.

DIST (2007). Dictionary of Information Science and Technology. Hershey, London, Melbourne, Singapore.

Haglund, L.; Olsson, P. (2008). The Impact on University Libraries of Changes in Information Behavior Among Academic Researchers: A Multiple Case Study. The Journal of Academic Librarianship. Vol. 34 (1), 52–29.

Kulczycki, E. (2013). Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących. [06.04.2015], http://ekulczycki.pl/poradnik

Lewandowski, D. (2010). Google Scholar as a tool for discovering journal articles in library and information science. Online Information Review. Nr 34 (2), 250–262.

Ortega, J. (2014). Academic Search Engines. Oxford.

Rozkosz, E.A. (2014). Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma. Biuletyn EBIB. Nr 149 [06.04.2015], http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/246

Sherman, Ch.; Price G. (2001). The Invisible Web. Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See. Medford, New Jersey.

Swan, A. (2010). The Open Access citation advantage: Studies and results to date. ePrints Soton [06.04.2015], http://eprints.soton.ac.uk/268516

Pobierz

Opublikowane: 2015-09-01Arkadiusz Pulikowski  arkadiusz.pulikowski@us.edu.pl

Afiliacja: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski,  Polska

Biogram:

Dr Arkadiusz Pulikowski jest pracownikiem naukowym Zakładu Zarządzania Informacją w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. W swoich badaniach skupia się na zagadnieniach związanych z wyszukiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Wraz z dr Anetą Drabek tworzy bazę Arianta – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.

Kontakt z autorem:
arkadiusz.pulikowski@us.edu.pl
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe