Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyfrowej: studium przypadku badaczy humanistyki


David Nicholas 

Afiliacja: CIBER Research Ltd., I Westwood Farmhouse, Newbury, United Kingdom,  Wielka Brytania

Abstrakt

CEL/TEZA: Badania, na podstawie których powstał ten artykuł, oparte są głównie na wynikach trwającego rok projektu „Zaufanie w komunikacji naukowej w erze cyfrowej”. Zasadniczą ideą projektu było ustalenie wpływu przemian cyfrowych i wprowadzanych przez nie nowych produktów, takich jak publikacje open access i media społecznościowe na praktyki naukowe środowiska akademickiego. W artykule skupiono uwagę na analizie i omówieniu dziedzinowych różnic pomiędzy badaczami dotyczących wykorzystywania, cytowania i publikowania. W szczególności zaś skupiono się na tym, czy badaczy zajmujących się humanistyką i naukami o sztuce cechuje odmienne myślenie i zachowanie od tych typowych dla badaczy nauk ścisłych i społecznych.
KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Na podstawie międzynarodowej ankiety, która objęła ponad 3650 nauczycieli akademickich, przebadano sposoby ustalania wiarygodności przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem lektur, literatury cytowanej i publikowaniem w erze cyfrowej. W ankiecie pytano respondentów, czy zgadzają się z określonymi stwierdzeniami i cytatami dotyczącymi zachowań naukowców, które uzyskano na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań fokusowych i wywiadów. Dane uzyskane w badaniach fokusowych, wywiadach oraz z literatury przedmiotu zostały wykorzystane do dalszego wyjaśnienia wyników ankiety.
WYNIKI I WNIOSKI: Ustalono, że tradycyjne metody i kryteria wykorzystywane przez wszystkich badaczy pozostają ważne Media społecznościowe i publikacje open access, których nie poddaje się procedurom peer-review, nie są uznawane za w pełni wiarygodne. Istnieją jednak znaczące różnice między badaczami z różnych dyscyplin i w artykule skupiono uwagę na tych różnicach, porównując poglądy i zachowania badaczy humanistyki i nauk o sztuce z tymi, które prezentują badacze innych dziedzin. Główne uzyskane wyniki były następujące: a) czasopisma i związane z nimi miary wyraźnie nie były tak bardzo ważne dla humanistów jak dla badaczy innych dziedzin, tym niemniej humaniści również wskazywali, że są istotne; b) humaniści w znacznie większym stopniu zwracają uwagę na to, co wykorzystują i skąd pochodzą wykorzystywane przez nich treści; c) humaniści nieco przychylniej patrzą na media społecznościowe.

Słowa kluczowe

Humanistyka; Różnice dziedzinowe; Poszukiwanie informacji; Zaufanie; Komunikacja naukowa


Housewright, R.; Schonfeld, R. C.; Wulfson, K. (2013). Ithaka S+ R US Faculty Survey 2012. [14.05.2015], http://www.sr.ithaka.org/sites/default/files/reports/Ithaka_SR_US_Faculty_Survey_ 2012_FINAL.pdf

Nicholas, D; Rowlands, I. (2009). E-journals: their use, value and impact. London: Research Information Network. [14.05.2015], http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminatingresearch/ e-journals-their-use-value-and-impact

Nicholas, D; Rowlands, I. (2011). E-journals: their use, value and impact. Final Report. London: Research Information Network. [14.05.2015], http://www.rin.ac.uk/our-work/communicatingand- disseminating-research/e-journals-their-use-value-and-impact

UT/CIBER (2013). Trust and authority in scholarly communications in the light of the digital transition [14.05.2015], http://ciber-research.eu/download/20140115-Trust_Final_Report.pdf

Pobierz

Opublikowane: 2015-09-01David Nicholas  dave.nicholas@ciber-research.eu

Afiliacja: CIBER Research Ltd., I Westwood Farmhouse, Newbury, United Kingdom,  Wielka Brytania

Biogram:

Prof. DAVID NICHOLAS is a Director and founder of the internationally renowned CIBER Research Group.
The group is perhaps best known for its deep log analysis techniques for monitoring online behaviours,
especially in regard to the Google Generation. He is also a professor at the University of Tennessee (USA) and
Tomsk State University (Russia). Previously Professor Nicholas was Head of the Department of Information
Studies at University College London for seven years (2004–2011) and prior to that Head of the Department
of Information Science at City University (1997–2003). His interests include use and seeking behavior in
virtual spaces, the digital consumer, the virtual scholar, mobile information (information on-the-go), e-books,
e-journal usage; the evaluation of digital platforms and user needs analysis. Professor Nicholas has been
principal investigator on over 60 research projects, and published more than 500 peer evaluated papers
and 12 books. The most important recent publications: D. Nicholas, D. Clark:. Reading’ in the digital environment. Learned Publishing, 21(2) April 2012, 51–56; D. Nicholas, D. Clark & I. Rowlands: Information
on the go: case study of Europeana mobile users. Journal of the American Society of Information Science
64(7), 2013, 1311–1322; D. Nicholas, I. Rowlands, A. Watkinson, D. Brown, H. Jamali: Digital repositories
ten-years on: what do scientific researchers think of them and how do they use them? Learned Publishing
2012, 25, 195–206; D. Nicholas: Dis-intermediated, decoupled and down: future of the library profession.
CILIP Update, March 2012, 29–31.

Contact to the author:
Dave.Nicholas@ciber-research.eu
CIBER Research Ltd.
I Westwood Farmhouse, Newbury RG14 7RU
United Kingdom

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe