Pole semantyczne terminu „książka elektroniczna”


Jarosław Pacek 

Afiliacja: Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa,  Polska

Abstrakt

CEL/TEZA: Celem artykułu jest ustalenie aktualnego znaczenia terminu książka elektroniczna na podstawie jego definicji w źródłach encyklopedycznych i słownikowych.
KONCEPCJA/METODY BADAŃ: W badaniach wykorzystano analizę pola semantycznego. Zebrany korpus definicji prezentowanych (w j. polskim i angielskim) przeanalizowano w poszukiwaniu kluczowych elementów deskrypcji i wskazano natężenie występowania poszczególnych cech (znaczeń).
WYNIKI i WNIOSKI: Artykuł prezentuje wyniki badania, sprawdzającego w jaki sposób książka elektroniczna rozumiana jest w źródłach informacyjnych, oraz która grupa cech formalnych lub abstrakcyjnych, odgrywa istotniejszą rolę w rozumieniu książki.
ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Językoznawcza teoria pola semantycznego zakładająca, że każde słowo współwystępuje z innymi w pewnych wyodrębnionych kategoriach znaczeniowych, może znaleźć zastosowanie w badaniach terminologicznych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zaprezentowane badania przyczynią się do rozwoju terminologii z zakresu tych dyscyplin.

Słowa kluczowe

Bibliologia; Informatologia; Książka elektroniczna; Pole semantyczne

Bartmiński, J. (1988a). Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa. W: J. Bartmiński (red.) Konotacja. Lublin: Wydaw. UMCS, 169–183.

Bartmiński, J. (1988b). Słownik ludowych stereotypów językowych. Założenia ogólne. Etnolingwi-styka 1, 11–34.

Bartmiński, J. (2012). Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. Lublin: Wydaw. UMCS, 76–88.

Bojar, B. oprac. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wy-szukiwawczych. Warszawa: Wydaw. SBP.

Gmiterek, G. (2015). Rzeczywistość rozszerzona a książka i prasa. W: G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski (red.) LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii. Warszawa: Wydaw. SBP, 41–66.

Góralska, M. (1996). Elektroniczne książki. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 33–40.

Jarmoszuk, Z. (2001). Pole semantyczne terminu kultura w definicjach kultury. Zagadnienia Infor-macji Naukowej, 1, 17–34.

Kotuła, S. (2013). Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web. Lublin: Wydaw. UMCS, 2013.

Krawczyk, A. (2009). Przestrzeń jako kategoria poznawcza przy wyjaśnianiu funkcjonowania książki. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.) Przestrzeń informacyjna książki. Łódź: Wydaw. Biblioteka, 15–26.

Michalak, D.; Koryś, I.; Kopeć, J. (2016). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku [online]. Biblioteka Narodowa, [18.04.2016], http://bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf

Migoń, K.; Skalska-Zlat, M. (1995). Bibliolinguistics and bibliometrics – connections and inter-dependence: theoretical and quantitative analysis. In: M.E.D. Koenig, A. Bookstein (eds.) Fifth International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics: Proce-edings – 1995: June 7–10 1995. Medford: Learned Information, 331–347.

Pacek, J. (2015a). Pole semantyczne książki. Przegląd Biblioteczny, 4, 546–562.

Pacek, J. (2015b). Pole semantyczne książki w tekstach normalizacyjnych i prawnych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2, [w druku].

PN-ISO 5127. Informacja i dokumentacja. Terminologia (2005). Warszawa: PKN.

Robin, R. (1980). Badanie pól semantycznych. Doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud. W: M. Głowiński (red.) Język i społeczeństwo. Warszawa: Czytelnik, 205–282.

Sobol E. red. (2002). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Tokarski, R. (2012). Słownictwo jako interpretacja świata. W: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski. Lublin: Wydaw. UMCS.

Tomaszczyk, J. (2014). Model systemu informacji terminologicznej. Katowice: Wydaw. UŚ.UMCS (2016). Słownik stereotypów i symboli ludowych [online].

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, [18.04.2016], http://www.umcs.pl/pl/slownik-stereotypow-i-symboli-ludowych,5561.htm#page-2

Woźniak-Kasperek, J. (2015). Terminologia jako mapa świata. W: G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski (red.) LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii. Warszawa: Wydaw. SBP, 174–185.

Pobierz

Opublikowane: 2016-09-01Jarosław Pacek  j.pacek@bn.org.pl

Afiliacja: Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa,  Polska

Biogram:

Dr JAROSŁAW PACEK jest kierownikiem Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. Publikuje
artykuły naukowe z zakresu problemów bibliografii w środowisku cyfrowo-sieciowym, wpływu Internetu
na organizację działalności informacyjnej, zmian nośników informacji, terminologii nauki o informacji.
Najważniejsze publikacje: Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa, 2010;
Bibliografia w XXI wieku. W: Bibliologia i informatologia, Warszawa 2011, s. 267–279; Pole semantyczne
książki. Przegląd Biblioteczny 2015, nr 4, s. 546–562. Jest twórcą i redaktorem serwisów sieciowych
związanych z działalnością informacyjną (m.in. Sternik. Słownik terminologiczny z zakresu bibliografii
i katalogowania – http://sternik.bn.org.pl/). Jest członkiem Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Należy
do Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej oraz do International Society for Knowledge Organization.

Kontakt z autorem:
j.pacek@bn.org.pl
Instytut Bibliograficzny
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02–086 Warszawa

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe