POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników Platformy Czasopism Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  działającej pod adresem http://ojs.sbp.pl  zwanej dalej „Platformą”.
  2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, NIP 526-000-19-15, REGON 000775178, zwane dalej „Administratorem”.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie  z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, ) zwanego dalej RODO
 2. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkowników Platformy przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do  sprawnego funkcjonowania naukowych czasopism elektronicznych, a zwłaszcza w celu:
   1. sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;
   2. redagowania treści;
   3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);
   4. wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;
   5. ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;
   6. informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na Platformie;
   7. indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopism.
  2. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:
   • Imię*
   • Drugie imię
   • Nazwisko*
   • Login
   • Płeć
   • Hasło (zaszyfrowane)
   • Email*
   • ORCiD ID
   • Kraj pochodzenia
   • Telefon
   • Afiliacja
   • Biografia
   • Data rejestracji
   • Ostatnia data zalogowania
   • Zainteresowania badawcze
   • Funkcja (rola) na Platformie
  3. Osoby rejestrujące się na prawach czytelnika zobligowane są podać następujące dane:
   • Imię
   • Nazwisko
   • Email
   • Login
   • Hasło
   • Funkcja (rola) na Platformie
   • Afiliacja
   • Kraj pochodzenia
  4. W przypadku uruchomienia na Platformie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego.
  5. Podanie danych osobowych jest:
   1. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie
   2. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:
    b1. deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów
    b2. prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu
    b3. założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.
  6. Dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego, w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów, zgodnie z art. 89 RODO, przetwarzane będą do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych.
  7. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
  8. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.
 3. Prawa użytkowników
  1. Każdy Użytkownik zarejestrowany na Platformie posiada prawa określone w art. 15-21 RODO, z których może korzystać po uwzględnieniu warunków określonych we wspomnianych przepisach:
   1. prawo dostępu do danych,
   2. prawo do sprostowania danych,
   3. prawo do bycia zapomnianym,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
   5. prawo do przenoszenia danych,
   6. prawo do złożenia sprzeciwu.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji swojego konta i zmiany uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji czasopism posadowionych na Platformie.
  3. Skorzystanie z praw określonych w punkcie III.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu  Administratorowi drogą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@sbp.pl .
 4. Prawa Administratora
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
  2. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
  3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielanej im pisemnej zgody oraz warunków określanych w art. 28 RODO.
  4. Dane mogą być przekazywane:
   1. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Platformy;
   2. wydawcom systemów analitycznych Google Analitycs,  AddThis
   3. wydawcom baz i katalogów indeksujących:
    c1. SCOPUS
    c2. Pol-index
    c3. WorldCat
    c4. Google Scholar
    c5. CEJSH
    c6. Crossref Metadata Search
    c7. EBSCO
    c8. CSA
    c9. Index Copernicus
    c10. BazTech
    c11. BazHum
    c12. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Zabezpieczanie danych osobowych
 6. Platforma zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wprowadzane hasła użytkowników są szyfrowane.
 7. Pliki cookie
  1. Platforma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Platformy oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Platformy do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.