Celem Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych (ZIN – Studia Informacyjne) jest rozpowszechnianie artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy upowszechnianiu nowych tendencji i kierunków badawczych w tym zakresie, prowadzeniu debat o aktualnych problemach badań informacyjnych oraz integrowaniu zajmującego się nimi środowiska naukowego. W ZIN publikowane są artykuły w językach polskim lub angielskim. Call for Papers: Sytuacje kryzysowe a nauka o informacji Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne vol. 58 (2020), nr 2A

2020-06-01

Kolejny numer tematyczny czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne będzie poświęcony problematyce sytuacji kryzysowych i roli, jaką nauka o informacji może odegrać w celu ich kontrolowania i efektywnego nimi zarządzania.

Kontekst:

Pod koniec 2019 r. opinia publiczna dowiedziała się o zagrożeniu koronawirusem. Najpierw dotknął on Chiny, a od początku pierwszego kwartału 2020 r. stopniowo rozprzestrzeniał się na całym świecie. Pandemia COVID-19 szybko pokazała, jak istotny jest Internet i usługi elektroniczne w codziennym życiu. Zmusiła ona jednostki oraz instytucje do nagłego i dynamicznego przejścia w pracy i usługach wyłącznie na tryb online. W wielu wypadkach takie rozwiązania były wdrażane w pośpiechu i w stresujących warunkach.

Jak ta sytuacja wpłynęła na pracę ludzi nauki i organizacji informacyjnych oraz na zarządzanie informacją? Jakie strategie wdrożono w celu zoptymalizowania pracy w warunkach pandemii COVID-19? Jak pracowały systemy informacyjne? Jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość?

Call for Papers: Interdyscyplinarność badań nauki o informacji. ZIN vol. 58 (2020), No. 1A

2020-03-26

Kolejny numer tematyczny czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne będzie poświęcony różnym aspektom interdyscyplinarności badań informacyjnych. Chcemy przyjrzeć się różnorodności interdyscyplinarnych powiązań współczesnej nauki o informacji oraz przedstawić różne podejścia do wykorzystywania potencjału podejścia interdyscyplinarnego w badaniach dotyczących problematyki informacyjnej. Zapraszamy do przesyłania artykułów badawczych i przeglądowych poświęconych interdyscyplinarności nauki o informacji oraz demonstrujących interdyscyplinarne badania, których celem jest poznanie różnych aspektów i uwarunkowań lub zaproponowanie rozwiązania dla problemów podejmowanych w nauce o informacji.

 


Teksty zaplanowane: vol. 58 no.1A (116) (2020) [numer w języku angielskim]

Interdyscyplinarność badań nauki o informacji  [Interdisciplinary Research in Information Science]

 

Barbara Sosińska-Kalata

Interdyscyplinarność badań nauki o informacji: wprowadzenie [Interdisciplinarity of Information Science Research: Introduction]

Carlos Alberto Araujo

Dialog nauki o informacji z archiwistyką, bibliotekoznawstwem i muzealnictwem: ostatnie doświadczenie brazylijskie [Information Science in Dialogue with Archival Science, Library Science and Museum Studies: The Recent Brazilian Experience]

 

Tibor Koltay, Enikő Szőke-Milinte

Kompleksowe podejście interdyscyplinarne do modelowania edukacji informacyjnej [A Complex Interdisciplinary Approach to Modelling Information Literacy Education ]

 

Piotr Nowak, Piotr Wierzchoń

Biblioteki cyfrowe i przełom w lingwochronologizacji. Digitalizacja zbiorów w służbie językoznawstwa [Digital Libraries and a Breakthrough in Linguistic Chronologization. Digitization of Collections in the Service of Linguistics]

 

Marek Nahotko

Zastosowania interdyscyplinarnej teorii gatunków w badaniach BIN [Application of Interdisciplinary Theory of Genres in LIS Research]

 

Łukasz Iwasiński

Teoretyczne podstawy Critical Data Studies [Theoretical Bases of Critical Data Studies]

 

Monika Krakowska

Czynniki afektywne w zachowaniach informacyjnych człowieka: analiza koncepcyjna interdyscyplinarnych badań zachowań informacyjnych [Affective Factors in Human Information Behavior: Conceptual Analysis of Interdisciplinary Research in Information Behavior]

 

Kamila Augustyn

Globalny rynek książki jako interdyscyplinarny obszar badań [The Global Book Publishing Market as an Interdisciplinary Research Field]

 
 


  • CEJSH
  • CSA
  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • Google Scholar
  • Knowledge Organization Literature
  • PBB
  • PBN
  • WorldCat

MNISW
2019-2020: 20

Index Copernicus
ICV 2019: 82.13

Pobieranie

CAŁY NUMER