Celem Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych (ZIN – Studia Informacyjne) jest rozpowszechnianie artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy upowszechnianiu nowych tendencji i kierunków badawczych w tym zakresie, prowadzeniu debat o aktualnych problemach badań informacyjnych oraz integrowaniu zajmującego się nimi środowiska naukowego. W ZIN publikowane są artykuły w językach polskim lub angielskim. 
Numer planowany: ZIN 2021 vol. 59(1)

 

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY

Stanisław Skórka

Nauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej

Piotr Nowak, Piotr Wierzchoń

Nowe propozycje chronologizacyjne w zakresie zmian nazw nauki o informacji (na kanwie ustaleń Barbary Sosińskiej-Kalaty)

Zbigniew Osiński

Wykorzystanie Google Scholar do identyfikowania najczęściej cytowanych prac naukowych i badaczy. Przypadek subdyscypliny nauka o informacji, uprawianej w Polsce

ZAGADNIENIA ARCHITEKTURY INFORMACJI

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk

Metadane w architekturze informacji

 
 


 • CEEOL
 • CEJSH
 • CSA
 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • Google Scholar
 • IC Journals Master List
 • Knowledge Organization Literature
 • PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • WorldCat

MNISW
2019-2020: 20

Index Copernicus
ICV 2019: 82.13

Pobieranie

CAŁY NUMER