Celem Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych (ZIN – Studia Informacyjne) jest rozpowszechnianie artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy upowszechnianiu nowych tendencji i kierunków badawczych w tym zakresie, prowadzeniu debat o aktualnych problemach badań informacyjnych oraz integrowaniu zajmującego się nimi środowiska naukowego. W ZIN publikowane są artykuły w językach polskim lub angielskim. Call for Papers: Interdyscyplinarność badań nauki o informacji. ZIN vol. 58 (2020), No. 1A

2020-03-26

Kolejny numer tematyczny czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne będzie poświęcony różnym aspektom interdyscyplinarności badań informacyjnych. Chcemy przyjrzeć się różnorodności interdyscyplinarnych powiązań współczesnej nauki o informacji oraz przedstawić różne podejścia do wykorzystywania potencjału podejścia interdyscyplinarnego w badaniach dotyczących problematyki informacyjnej. Zapraszamy do przesyłania artykułów badawczych i przeglądowych poświęconych interdyscyplinarności nauki o informacji oraz demonstrujących interdyscyplinarne badania, których celem jest poznanie różnych aspektów i uwarunkowań lub zaproponowanie rozwiązania dla problemów podejmowanych w nauce o informacji.

 


Teksty zaplanowane: vol. 58 no.1 (115) (2020)

Remigiusz Sapa

What Is the Information Agent? Looking for a New Approach to the Subject of Information Processes [Czym jest agent informacyjny? W poszukiwaniu nowego podejścia do podmiotu procesów informacyjnych]

Arkadiusz Pulikowski

The Structure of Abstracts in LIS and Anthropology Journals in Relation to the Journals’ Rank [Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism]

Zbigniew Gruszka
What May Library and Information Science Offer to Personal Information Management? [Co bibliologia i informatologia może zaoferować w zarządzaniu indywidualnym informacją?]

Małgorzata Glinicka
Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa [Open Access in the Global South Countries]

Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin

Przegląd i problemy niektórych statystycznych metod analizy trendów oraz konstrukcji punktowych prognoz tempa rozwoju dyscyplin naukowych na przykładzie danych empirycznych o publikacjach cytowanych w obszarze nauk o Ziemi. Część 1. Indeks citing half-life, metoda regresji nieliniowej, linearyzowanej i wielomianowej drugiego stopnia [    ]

Diana Pietruch-Reizes

Problematyka  ochrony własności intelektualnej na studiach zarządzania informacją i kierunkach pokrewnych [Intellectual Property Protection at University Studies of Information Management and Related Fields]

ZAGADNIENIA ARCHITEKTURY INFORMACJI [ISSUES IN INFORMATION ARCHITECTURE]

Jacek Tomaszczyk

Terminologia IA/UX/UI [IA/UX/UI Terminology]

 
 


  • CEJSH
  • CSA
  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • Google Scholar
  • Knowledge Organization Literature
  • PBB
  • PBN
  • WorldCat

MNISW
2019-2020: 20

Index Copernicus
ICV 2017: 67.35

Pobieranie

CAŁY NUMER