Uwagi dla recenzentów

Opinie i uwagi Recenzentów są istotne w procesie decydowania o zakwalifikowaniu tekstu do opublikowania oraz jego ostatecznym kształcie. Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania obiektywizmu naukowego, unikania konfliktu interesów, a także przestrzegania zasady poufności w odniesieniu do recenzowanego materiału. Po zadeklarowaniu gotowości przygotowania swoich opinii są zobowiązani do ich terminowego wykonania. Recenzenci proszeni są o wypełnienie formularza recenzji, a ewentualne szczegółowe uwagi mogą zamieścić na odrębnej stronie lub bezpośrednio w tekście artykułu.

 

Kryteria oceny artykułu

Formularz recenzji