Informacje dla autorów

Autorów zgłaszanych materiałów obowiązuje:

- zasada rzetelności naukowej, a więc dokładnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników, zamieszczenia informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także weryfikację badań;

- zasada oryginalności pracy, czyli  zgłaszania do publikacji wyłącznie własnych, oryginalnych tekstów, nigdzie niepublikowane, ani nie mogą być  one w tym samym czasie złożone w innych czasopismach. W przypadku korzystania z materiałów innych autorów/badaczy konieczne jest jednoznaczne określenie, iż jest to tekst cytowany; niezbędne jest także wskazanie publikacji wykorzystanych do przygotowania artykułu;

- zasada gotowości do udostępnienia danych dotyczących nieprzetworzonych wyników badań;

- konieczność określenia udziału wszystkich autorów/współautorów w powstawaniu materiału i jego ostatecznej postaci; Obowiązek ten spoczywa na Autorze zgłaszającym tekst do publikacji (oświadczenie do pobrania).

- wymóg zamieszczenia w zgłaszanym tekście informacji o afiliacji Autora/Autorów, jego/ich stopniu lub tytule naukowym, adres e-mailowy Autora/ Autorów oraz (jeśli dotyczy) jego/ich numer w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID), która jest rejestrem unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy oraz służy jednoznacznej identyfikacji autorów i ich publikacji.

Przesłanie przez autora tekstu do Redakcji  „Przeglądu Bibliotecznego” jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Przegląd Biblioteczny” oraz na jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz na odpłatne udostępnienie jego egzemplarzy papierowych i nieodpłatne udostępnienie w Internecie, na podstawie niewyłącznej licencji Creative Commons, zgodnych z aktualnymi wzorami opublikowanymi przez organizację Creative Commons, w szczególności CC BY-NC 4.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne)  zob. oświadczenie autora. Autorzy zachowują pełnię praw publikacyjnych.

Materiały zamieszczane w „Przeglądzie Bibliotecznym” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.