Zasady recenzowania

Do publikacji w "Przeglądzie Bibliotecznym" przyjmowane są wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review (obustronnej anonimowości). Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej na podstawie jednolitego formularza (w załączniku 2). Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa.