Zasady recenzowania

Do publikacji w "Przeglądzie Bibliotecznym" przyjmowane są wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Każdy artykuł zanim zostanie skierowany do Recenzentów poddawany jest anonimizacji, czyli ukryciu danych mogących zidentyfikować Autora.

O przyjęciu tekstu do publikacji Autorzy informowani są w ciągu 6-10 tygodni od otrzymania go przez Redakcję.

Artykuły naukowe podlegają dwustopniowej procedurze oceniającej. Na pierwszym etapie ocena tekstu dokonywana jest w Redakcji „Przeglądu Bibliotecznego”  pod kątem jego zgodności z profilem czasopisma i spełniania wymogów formalnych, określonych we Wskazówkach dla Autorów (Wskazówki dla autorów). Już na tym etapie Autor może być poproszony o dokonanie poprawek, zanim materiał zostanie skierowany do recenzji. Drugi etap oceny przeprowadzany jest przez dwóch niezależnych Recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej na podstawie jednolitego formularza (w załączniku 2), z zachowaniem zasad poufności i podwójnej anonimowości (double-blind peer review). Po wpłynięciu recenzji Redakcja decyduje o przyjęciu artykułu do druku, o czym informuje Autora/Autorów.

Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i forma językowa. Kwestie pozamerytoryczne jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne  nie  mają wpływu na ocenę materiału zgłoszonego do opublikowania. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki: nie są afiliowani przy tej samej jednostce, co Autor artykułu, a między autorem a recenzentem nie zachodzi konflikt interesów.

Recenzja musi mieć formę pisemną,  wykorzystującą formularz recenzyjny (załącznik 2) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie,  lub odrzucenie, zgłoszonego do publikacji artykułu.

Artykuł zrecenzowany pozytywnie przez obu recenzentów jest kwalifikowany do druku, natomiast zrecenzowany negatywnie przez obu Recenzentów jest odrzucany. W przypadku recenzji kończących się odmiennymi konkluzjami artykuł jest kierowany do trzeciej recenzji zewnętrznej, która decyduje o skierowaniu materiału do opublikowania lub odrzucenia. Warunkowe przyjęcie artykułu przez jednego lub obu Recenzentów, wymagające wprowadzenie zmian jest kierowane do Autora w celu ich wdrożenia.

Po zakończeniu procedury recenzowania Autor jest powiadamiany o ocenie Recenzentów, których dane identyfikacyjne zostały usunięte.

Autor ma prawo ustosunkować się do przekazanych mu uwag, zaakceptować je lub zignorować, gdy uzna je za bezzasadne.  Uwagi Autora, podobnie jak uwagi Recenzenta, mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem Redakcji, która gwarantuje ich anonimowość.

Po wprowadzeniu poprawek artykuł może zostać ponownie przesłany do Recenzentów, o ile taka była ich decyzja, lub gdy Redakcja uzna za konieczne przeprowadzenie dalszych konsultacji. Po uzyskaniu ponownej akceptacji Recenzentów artykuł w poprawionej wersji jest akceptowany do druku.

W przypadku niezaakceptowania przez Autora uwag recenzyjnych, które zdaniem Redakcji są zasadne, artykuł zostanie odrzucony.

Artykuł może zostać odrzucony na każdym etapie procedury recenzyjnej: gdy nie spełnia wymogów merytorycznych i formalnych,  uzyskał negatywne recenzje, a także gdy Autor nie zgodzi się na naniesienie poprawek sugerowanych przez Recenzenta, a uważanych przez Redakcję za uzasadnione.

Ostateczna decyzja o opublikowaniu, lub nie, materiału  jest w gestii Redakcji, która powiadamia o tym Autora i w przypadku decyzji pozytywnej informuje go o terminie publikacji.

Nazwiska recenzentów opiniujących artykuły zgłoszone do „Przeglądu Bibliotecznego” zamieszczane są na jego stronie internetowej pod koniec każdego roku kalendarzowego.