Informacje o czasopiśmie

"Przegląd Biblioteczny" to najstarsze, ukazujące się od 1927 roku, wiodące polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Ukazuje się regularnie z kwartalną częstotliwością. Posiada stronę internetową zawierającą dane, zapewniające pełną informację o czasopiśmie.

Artykuły w nim zamieszczane są najczęściej cytowanymi wśród publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii i bibliotekarstwa. Jego zawartość jest indeksowana w polskich i międzynarodowych bazach bibliograficznych m.in. w: Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO (LISTA), Google Scholar, Worldcat, Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), POL-Index i ICI Journal Master List. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie referencyjnej ERIH PLUS i w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).”Przegląd Biblioteczny” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1 stycznia 2021 r. jako Ministerstwo Edukacji i Nauki), co oznacza,  że zamieszczony w nim artykuł naukowy otrzymuje aktualnie 140 punktów. „Przegląd Biblioteczny” od swojego początku, a więc od 1927 roku skupia wokół siebie środowisko najwybitniejszych polskich bibliotekoznawców i praktyków bibliotekarstwa.

O randze czasopisma świadczy także udział wybitnych międzynarodowych specjalistów w Radzie Redakcyjnej  oraz przestrzeganie zasady double-blind peer review w ocenianiu i kwalifikowaniu artykułów do opublikowania  przez recenzentów polskich i obcych.

Każdy numer ma stałą strukturę wewnętrzną: oryginalne artykuły naukowe, z zagranicy, artykuły recenzyjne, przegląd piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, z życia SBP, kronika życia naukowego i wspomnienia.

 Artykuły zamieszczane na jego łamach są publikowane w językach polskim lub angielskim.

 Wszystkie artykuły zamieszczane w „Przeglądzie Bibliotecznym”  zaopatrzone są w anglojęzyczne abstrakty (lub polskojęzyczne w przypadku tekstów opublikowanych po angielsku), przygotowane zgodnie z kryteriami określonymi we Wskazówkach dla Autorów.