Lapbook jako narzędzie promocji książki dla dzieci


Magdalena Wójcik 
http://orcid.org/0000-0001-5059-858X

Afiliacja: Instytut Studiów Informacyjnych,  Polska

Abstrakt

Teza/cel – Przedmiotem artykułu jest lapbook, analizowany jako forma promocji książki dla dzieci. Celem jest określenie potencjału tej formy pracy z użytkownikiem do wzmacniania procesów aktywizacji czytelniczej. Metoda – Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. W oparciu o wyszukiwanie prowadzone w katalogu Biblioteki Narodowej i katalogu Worldcat, bazie abstraktowej LISTA oraz wybranych bazach wielodziedzinowych przeszukanych za pomocą narzędzia Google Scholar określono stan badań nad lapbookami. Pod uwagę wzięto wyłącznie prace opublikowane w języku polskim i angielskim w latach 2015-2019. Wyniki – Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że wykorzystanie lapbooków nie jest tematem często poruszanym w bibliotekoznawczej literaturze przedmiotu. Wnioski – Lapbook jest narzędziem stosowanym w praktyce bibliotekarskiej o dużym potencjalne dla promocji książki, brakuje jednak omówienia tego zjawiska w piśmiennictwie naukowym.

Słowa kluczowe

Biblioteki; Czytelnictwo; Innowacje; Lapbook; Promocja książki


ALA. Center for future trends – unplugged [online], [dostęp: 06.01.2020]. Dostępny w WWW: <http://www.ala.org/tools/future/trends/unplugged>.

Aniszewska, Grażyna (2015). Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie. Marketing i rynek, 22(1), s. 2-7.

Badanie Młodzi cyfrowi – najważniejsze wyniki oraz pełen raport już dostępne! (2019) [online], [dostęp: 10.02.2020]. Dostępny w WWW: .

Bajeczny lapbook (2019) [online] [dostęp: 13.01.2020]. Dostępny w WWW: .

Balke, W. (2015). University libraries – between service providers and reseach institutions [online], [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w WWW: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2078&context=iatul>.

Co to jest lapbook? I jak go wykorzystać w bibliotece (2019) [online], [dostęp: 23.01.2020]. Dostępny w WWW: .

Ferie z książką – lapbook (2018) [online], [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w WWW: .

Fernandez, Peter (2017). Through the looking glass: envisioning new library technologies an experience you can feel: haptic technology, Library Hi Tech News, Vol. 34, Issue 3, pp. 12-15.

Gmiterek, Grzegorz; Kotuła, Sebastian (2017). Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP.

Goodsell, Todd; Seiter, Liann (2011). Scrapbooking: Family capital and the construction of family discourse. Journal of Contemporary Ethnography, Vol. 40.3, pp. 318-341.

Grębosz, Magdalena; Pointet, Jean-Marc (2016). Paradoks „retro-innowacji” w zarządzaniu marką. Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (26), s. 52-62.

Instytut Badawczy IPC (2017). Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz Internetu przez dzieci i młodzież: raport z badań ilościowych wśród uczniów i nauczycieli z Krakowa [online], [dostęp: 06.02.2020]. Dostępny w WWW: .

Im, Tami; Yun, Im-ho; Kim, Sang-Youn (2017). Holistic Haptic Education Platform for Developmental Disorder Children. International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 12, Issue 17, pp. 6615-6622.

Konkurs na lapbook (2019) [online], [dostęp: 10.01.2020]. Dostępny w WWW: .

Loch, Beata (2016). Lapbook co to takiego? [online], [dostęp: 11.01.2020]. Dostępny w WWW: .

McGrew Jaime, Catherine; Fuller, Deirdre (2013). Lapbooking Made Easy. Madison: Creative Learing Connection.

Peycheva, Yordanka; Lazarova, Snezhana (2018). The lapbook as a didactic tool to implement integrated training in natural science and technology and entre preneurship at primary school level. Knowledge International Journal, Vol. 28.3, pp. 959-963.

Ratalewska, Magdalena; Wierzbicka, Agnieszka (2017). Personalizacja w Internecie – innowacyjna strategia na rynku MŚP. Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 12, s. 319-333.

Stącel, Katarzyna (2014). Lapbook w bibliotece szkolnej. Warsztaty artystyczne. Biblioteka w szkole, nr 9, s. 24-25.

Tiwari, Ankita (2016). A review on haptic science technology and its applications. In: Proceeding of International Conference on Emerging Technologies. Engineering,

Biomedical, Management and Science. Singapore: Springer, pp. 78-83.

Wolf, Marco; McQuitty, Shaun (2011). Understanding the do-it-yourself consumer: DIY motivations and outcomes. AMS review, Vol. 1.3-4, pp. 154-170.

Wójcik, Magdalena (2018). Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wójcik, Magdalena (2019). Haptic technology – potential for library services. Library Hi Tech, Vol. 37, No. 4, pp. 883-893.

Wystawa lapbooków (2016) [online], [dostęp: 05.02.2020]. Dostępny w WWW: <http://mbpczechowice.civ.pl/?p=836>.

Pobierz

Opublikowane: 2020-12-31Magdalena Wójcik 
http://orcid.org/0000-0001-5059-858X

Afiliacja: Instytut Studiów Informacyjnych,  Polska

Autor składa oświadczenie o oryginalności przesłanego tekstu, a w umowie wydawniczej przenosi na rzecz Wydawcy nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie w zakresie jednorazowego opublikowania dzieła.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe