Sztuczna inteligencja – potencjał dla procesów zarządzania informacją


Magdalena Wójcik 

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński,  Polska

Abstrakt

Teza/cel ‒ Przedmiot artykułu stanowią rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które mogą być stosowane w procesach wyszukiwania i przetwarzania informacji. Celem jest określenie głównych kierunków potencjalnego wykorzystania sztucznej inteligencji dla procesów zarządzania informacją. Metoda ‒ Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzono wyszukiwanie w katalogu Biblioteki Narodowej, katalogu WorldCat oraz przeszukano zagraniczne bazy danych używając narzędzia Google Scholar. Pod uwagę wzięto wyłącznie prace w opublikowane w języku polskim i angielskim w latach 2011-2016. Dodatkowo przeszukano także zasoby sieciowe przy użyciu wyszukiwarek globalnych i multiwyszukiwarek. Zebrany materiał poddano analizie celem ustalenia głównych kierunków badań nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w procesach zarządzania informacją. Wyniki ‒ W rezultacie dokonano przeglądu kluczowych rozwiązań, które mogą się okazać użyteczne z punktu widzenia informatologii oraz sformułowano wnioski dotyczące perspektyw rozwoju tej technologii i jej wpływu na zarządzanie informacją. Wnioski: Przeprowadzona analiza pokazała duży potencjał sztucznej inteligencji dla zarządzaniu informacją.

Słowa kluczowe

Systemy informacyjno-wyszukiwawcze; Sztuczna inteligencja; Zarządzanie informacją

AlphaGo (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://deepmind.com/alphago>.

Ashrafian, Hutan (2015). AIonAI: A humanitarian law of artificial intelligence and robotics. Science and Engineering Ethics, vol. 21.1, pp. 29-40.

Awad, Mariette; Khanna, Rahul (2015). Efficient Learning Machines: Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Designers. New York: Apress Open.

Bench-Capon, Trevor (2014). Knowledge representation: an approach to artificial intelligence. London: Academic Press [online], [dostęp: 11.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=u8vSBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Knowledge+representation:+an+approach+to+artificial+intelligence&ots=NQMTk_6JXn&sig=0dHjSjgK0eDo_cIVuKPVlheTZNc&redir_esc=y#v=onepage&q=Knowledge%20representation%3A%20an%20approach%20to%20artificial%20intelligence&f=false>.

Bostrom, Nick (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Brodie, Michael L.; Mylopoulos, John eds. (2012). On knowledge base management systems: integrating artificial intelligence and database technologies. Springer Science & Business Media.

Brownlee, John (2015). Microsoft: 2016 Will Be The Year Of AI [online], [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.fastcodesign.com/3054388/microsoft-2016-will-be--the-year-of-ai>.

Davis, Ernest (2014). The Singularity and the State of the Art in Artificial Intelligence: The technological singularity [online], [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=2667640>.

Divya, Amit Jain; Singh, Gagandeep (2015). Classification of Big Data Through Artificial Intelligence. International Journal of Computer Science and Mobile Computing [online], vol. 4 iss. 8, pp. 17-25 [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.ijcsmc.com/docs/papers/August2015/V4I8201503.pdf>.

Edlund, Mattias (2015). Artificial Intelligence in Games: Faking Human Behavior [online], [dostęp: 14.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:841262/FULLTEXT01.pdf>.

Expert System (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: < http://expertsystem.com/discover-cogito-demo/>.

Facebook AI Research (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://research.facebook.com/publications/ai/>.

Frankish, Keith; Ramsey, William M. eds. (2014). The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence [online]. Cambridge University Press [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?id=RYOYAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=artificial+intelligence&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=artificial%20intelligence&f=false>.

Furmankiewicz, Małgorzata; Sołtysik-Piorunkiewicz, Anna; Ziuziański, Piotr (2015). Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu [online], [dostęp: 10.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7807/_Wykorzystanie%20technologii%20ICT%20w%20spo%20ecze%20stwie%20informacyjnym%20w%20%20wietle%20bada%20%20system%F3w%20zarz%20dzania%20wiedz%20%20w%20e-zdrowiu.pdf?sequence=1>.

Ginsberg, Matt (2012). Essentials of artificial intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers [online], [dostęp: 30.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?id=VHVQtGIECgwC&pg=PA415&dq=Essentials+of+artificial+intell&hl=pl&-sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Essentials%20of%20artificial%20intell&f=false>.

Handzel, Zbigniew; Gajer, Mirosław (2014). O silnej sztucznej inteligencji. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 55, nr 8, s. 79-82.

Hoffart, Johannes et al. (2013). YAGO2: A spatially and temporally enhanced knowledge base from Wikipedia. Artificial Intelligence, vol. 194, pp. 28-61.

Human Brain Project (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://www.humanbrainproject.eu/pl>.

Ito, Aki (2014). Your Job Taught to Machines Puts Half U.S. Work at Risk [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-12/your-job-taught-to-machines-puts-half-u-s-work-at-risk>.

JayaMohan, C., et al. (2015). Face Recognition under Expressions and Lighting Variations using Artificial Intelligence and Image Synthesizing. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), vol. 15.9, pp. 59-63 [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://paper.ijcsns.org/07_book/201509/20150911.pdf>.

Krause, Paul; Clark, Dominic (2012). Representing uncertain knowledge: an artificial intelligence approach. London: Springer Science & Business Media.

Kubiak, Krzysztof (2013). Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 35, s. 277-285.

Kulkarni, Parag; Joshi, Prachi (2015). Artificial Intelligence: Building Intelligent Systems. Delhi: PHI Learning Private Limited [online], [dostęp: 18.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?id=JwW-CAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=artificial+intelligence&hl=pl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=artificial%20intelligence&f=false>.

Lemański, Andrzej (2014). Test Turinga zdany? Jak co roku [online], [dostęp: 21.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://mensis.pl/test-turinga-zdany-jak-co-roku/>.

Lucas, Simon M. et al. (2015). Artificial and Computational Intelligence in Games: Integration Dagstuhl Seminar. Dagstuhl Reports, vol. 5.1 [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2015/5040/pdf/dagrep_v005_i001_p207_s15051.pdf>.

Mercier-Laurent, Eunika; Owoc, Mieczysław Lech; Danielle Boulanger, eds (2014). Artificial Intelligence for Knowledge Management: Second IFIP WG 12.6 International Workshop, AI4KM 2014, Warsaw, Poland, September 7-10, 2014. Revised Selected Papers, vol. 469 [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=FTyFCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=wszystkiewtytule:+%22artificial+intelligence%22+%22knowledge+management%22&ots=iqN9ujkuwQ&sig=dngZc0LNGtZksfqepOqXhmfLvMo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

Müller, Vincent C.; Bostrom, Nick (2016). Future progress in artificial intelligence: A survey of expert opinion 469 [online], [dostęp: 18.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://philpapers.org/archive/MLLFPI.pdf>.

Müller, Vincent C.; Bostrom, Nick (2014). Future progress in artificial intelligence: A poll among experts. AI Matters, vol. 1.1, pp. 9-11.

Nilsson, Nils J. (2014). Principles of artificial intelligence. Los Altos: Morgan Kaufman.

Nogalski, Bogdan; Niewiadomski, Przemysław (2015). Koncepcja i zastosowanie systemu ekspertowego wspomagającego działania implementacyjne-profilaktyka antykryzysowa w obszarze kosztów. Marketing i Rynek, nr 5, s. 187-205.

O’Leary, Daniel E. (2013). Artificial intelligence and big data. IEEE Intelligent Systems, vol. 2, pp. 96-99.

Pacholski, Leszek (2012). Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja. Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej.

Pająk, Przemysław (2016). To zdarzyło się naprawdę – bot Microsoftu zafascynował się Hitlerem i został rasistą [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.spidersweb.pl/2016/03/tay-bot-microsoft-sztuczna-inteligencja.html>.

Riedl, Mark O. (2016). Computational Narrative Intelligence: A Human-Centered Goal for Artificial Intelligence. ArXiv preprint arXiv:1602.06484 (preprint) [online], [dostęp: 10.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://arxiv.org/pdf/1602.06484.pdf>.

Sarangi, Pradeepta K.; Ahmed, Parvez (2013). Recognition of handwritten odia numerals using artificial intelligence techniques. International Journal of Computer Science, vol. 2.02, pp. 41-48 [online], [dostęp: 19.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.journalofcomputerscience.com/2013Issue/Apr13/V2No02Apr13P011.pdf>.

Schmidhuber, Jürgen (2015). Deep learning in neural networks: An overview. Neural Networks, vol. 61 (2015), pp. 85-117 [online], [dostęp: 87.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://arxiv.org/pdf/1404.7828.pdf>.

Serov, Alexander (2013). Subjective Reality and Strong Artificial Intelligence. ArXiv preprint arXiv:1301.6359 (2013) [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1301/1301.6359.pdf>.

Stone, Maddle (2016). Google’s New AI Can Tell Where Your Photo Was Taken Without Using Geotags [online], [dostęp: 11.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://gizmodo.com/googles-new-ai-can-tell-where-your-photo-was-taken-with-1761125788>.

Taler, Hubert (2014). Komputer przekonał ludzi, że jest... 13-letnim chłopcem z Ukrainy. Test Turinga zdany! [online], [dostęp: 10.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.spidersweb.pl/2014/06/test-turinga-zdany.html>.

Tarling, Samuel (2015). Why we need Strong A.I [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <https://www.linkedin.com/pulse/why-we-need-strong-ai-samuel-tarling>.

The Blue Brain Project EPFL (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://bluebrain.epfl.ch/>.

Thombson, Cedie (2015). The real problem with artificial intelligence [online], [dostęp: 25.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.techinsider.io/autonomous-artificial-intelligence-is-the-real-threat-2015-9>.

Titcomb, James (2015). Google’s artificial intelligence interprets photos as animal faces, with creepy results [online], [dostęp: 27.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.telegraph.co.uk/technology/google/11684183/Googles-artificial-intelligence-interprets-photos--as-animals-with-creepy-results.html>.

Valossa (2016) [online], [dostęp: 12.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.whatismymovie.com/>.

Vanian, Jonathan (2015). Why Elon Musk is donating millions to make artificial intelligence safer [online], [dostęp: 17.03.2016]. Dostępny w WWW: <http://fortune.com/2015/07/01/elon-musk-artificial-intelligence/>.

Warwick, Kevin (2013). Artificial intelligence: the basics. New York: Routledge.

Pobierz

Opublikowane: 2018-12-31Magdalena Wójcik  magda.wojcik@uj.edu.pl

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński,  Polska

Biogram:

Magdalena Wójcik, dr, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę nowych form komunikacji w Internecie, w tym szczególnie mediów społecznościowych i ich związków z działalnością instytucji książki. Najważniejsze publikacje to: Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki (Kraków, 2013), Rozszerzona rzeczywistość – potencjał badawczy z perspektywy bibliologii i informatologii, „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 4, s. 565-581 oraz The Use of Web 2.0 Services by Urban Public Libraries in Poland: Changes over the Years 2011-2013, „Libri” 2015, vol. 65, iss. 2, Pages 91-103.

Autor składa oświadczenie o oryginalności przesłanego tekstu, a w umowie wydawniczej przenosi na rzecz Wydawcy nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie w zakresie jednorazowego opublikowania dzieła.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe