Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców po dekadzie – raport z badań


Tomasz Kruszewski 

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, UMK w Toruniu,  Polska

Abstrakt

Teza/cel artykułu ‒ celem artykułu jest sprawdzenie, czy po dziesięciu latach od pierwszej edycji badań, wizerunek bibliotekarza (pracownika biblioteki) uległ zmianie, jeśli chodzi o opinie studentów kierunku o charakterze bibliotekoznawczym. Metody ‒ badanie podłużne, metoda ankietowa. Wnioski ‒ Pierwsza edycja badań dotyczących wizerunku bibliotekarza w opiniach studentów kierunku bibliotekoznawczego odbyła się w latach 2003-2005. Po 10 latach okazało się, że społeczny odbiór przedstawicieli tego zawodu zmienił się. Wyniki wskazują, że bibliotekarz częściej kojarzony jest z nowoczesnym IT i jest raczej lubiany. Jednocześnie pomimo bardziej zróżnicowanego zakresu prac w bibliotece, w tym większego kontaktu z modnymi wśród studentów nowoczesnymi technologiami, to wśród studentów zarządzania informacją i bibliologii spada zainteresowanie zatrudnieniem w bibliotece.

Słowa kluczowe

Bibliotekarz; Wizerunek; Stereotyp bibliotekarza; Badania wieloletnie

Czyrek, Joanna; Górna, Bożena, red. (2013). Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku: kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość. Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich [dok. elektroniczny].

Czyrek, Joanna; Górna, Bożena, red. (2006). Wizerunek bibliotekarza. Wrocław: Wydaw. TArt.

Geryk, Marcin, red. (2010). Bibliotekarz: zawód czy powołanie. Gdańsk: Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania.

Kruszewski, Tomasz (2005). Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców. Bibliotekarz, nr 10, s. 8-12.

Nowicki, Janusz, red. (2003). Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003. Warszawa: Wydaw. SBP.

Stachowska-Musiał, Ewa, red. (1997). Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z konferencji Łódź 15-16.10.1996 r. Warszawa: Wydaw. SBP.

Pobierz

Opublikowane: 2016-12-30Tomasz Kruszewski  tomkrus@umk.pl

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, UMK w Toruniu,  Polska

Biogram:

Tomasz Kruszewski, dr hab., adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i właściciel firmy szkoleniowej betterMe. Specjalizuje się w różnych aspektach komunikacji społecznej i badaniu czynników psychospołecznych warunkujących funkcjonowanie organizacji. Tego zagadnienia dotyczyła rozprawa habilitacyjna Przestrzenie biblioteki opublikowana w 2012 r .

Autor składa oświadczenie o oryginalności przesłanego tekstu, a w umowie wydawniczej przenosi na rzecz Wydawcy nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie w zakresie jednorazowego opublikowania dzieła.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe