Koncepcja smart city jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii


Przemysław Krysiński 

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Polska

Abstrakt

Teza/cel ‒ Przedmiotem artykułu jest analiza piśmiennictwa na temat koncepcji smart city z zakresu bibliologii i informatologii. Pod uwagę wzięto wyłącznie artykuły z czasopism. Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie, bądź zaprzeczenie, obecności idei smart city w publikacjach z zakresu bibliologii i informatologii, wyłonienie pól zainteresowań badaczy w tym obszarze oraz zidentyfikowanie kierunków dalszych prac. Metoda ‒ Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzono wyszukiwanie w źródłach zagranicznych (baza Web of Science Core Collection, baza Library, Information Science and Technology Abstracts, repozytorium E-LIS) i polskich (bibliograficzne bazy danych BN, w tym Polska Bibliografia Bibliologiczna oraz czasopisma z zakresu bibliologii i informatologii). Zebrany materiał poddano analizie formalnej i treściowej. Wnioski – Przeprowadzona analiza dowiodła dużego zainteresowania zagadnieniem smart city wśród badaczy z zakresu nauki o informacji i bibliologii na świecie oraz nieznacznego w Polsce. W rezultacie zainicjowanych badań udało się wyodrębnić obszary badawcze, w jakie wpisują się publikacje dotyczące potencjału rozwiązań smart city. Obserwując rozwój zainteresowania tym tematem w innych dziedzinach wiedzy, autor ostrożnie prognozuje, że w najbliższych latach zainteresowanie to obejmie także pole badawcze, jakim jest bibliologia i informatologia, a szerzej nauki o mediach i komunikowaniu.

Słowa kluczowe

Bibliologia i informatologia; Bibliometria; Inteligentne miasto; Metody badawcze; Smart city

Abella, Alberto; Ortiz-de-Urbina-Criado, Marta; De-Pablos-Heredero, Carmen (2014). Meloda, a metric to assess open data reuse. El Profesional de la Información, vol. 23, iss. 6, pp. 582-588.

About Journal | Information Polity (2018) [online] [dostęp 10.11.2018]. Dostępny w WWW: <https://informationpolity.com/about-journal>.

Barth, Julia; Fietkiewicz, Kaja J.; Gremm, Julia (2018). Informational urbanism. Information – Wissenschaft Und Praxis, vol. 69, iss. 1, pp. 31-46.

Belanche, Daniel; Casalo-Arino, Luis Vicente; Perez-Rueda, Alfredo (2015). Determinants of multi-service smartcard success for smart cities. development: A study based on citizens’ privacy and security perceptions. Government Information Quarterly, vol. 32, iss. 2, pp. 154-163.

Calegari, Gloria; Celino, Irene; Peroni, Diego (2016). City data dating: Emerging affinities between diverse urban datasets, Information Systems, vol. 57, pp. 223-240.

Crasta, Madel (2015). Biblioteche e sistemi territoriali: nuove tendenze. Biblioteche Oggi, vol. 33, iss. 2, pp. 3-7.

Część B Wykazu czasopism naukowych. czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika impact factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (2018) [online] [dostęp 10.11.2018]. Dostępny w WWW: <https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/2017_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_B.pdf/9afc82a2-6b2d-cf10-1e29-a5ba15891693>.

Dorsch, Isabelle; Schlogl, Christian; Stock, Wolfgang. G (2017). Research Topics of the Information Science Departments in Dusseldorf and Graz, Information – Wissenschaft und Praxis, vol. 68, iss. 5-6, pp. 320-328.

Estévez-Ortiz, Francisco-Jose; Jiménez, Antonio García; Glösekötter, Peter (2016). Aplicación a las ciudades inteligentes del sentimiento de la gente en redes sociales. El Profesional de la Información, vol. 25, iss. 6, pp. 851-858.

Giffinger, Rudolf (2007). Smart cities. Ranking of European medium-sized cities [online] [dostęp 10.11.2018]. Dostępny w WWW: <http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf>.

Gil-Garcia, J. Ramon (2012). Towards a smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond. Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age, vol. 17, iss. 3/4, pp. 269-280.

Gotlibowska, Katarzyna (2018). Propozycja modelu miasta inteligentnego (Smart City) opartego na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jego rozwoju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 42, s. 67-80.

Government Information Quarterly (2018) [online] [dostęp 10.11.2018]. Dostępny w WWW: <https://www.journals.elsevier.com/government-information-quar-terly>.

Hajduk, Sławomira (2017). Analiza bibliometryczna koncepcji inteligentnego miasta w światowym piśmiennictwie naukowym. Handel Wewnętrzny, nr 3(368), s. 301-312.

Hsiaoping, Yeh (2017). The effects of successful ICT-based smart city services: From citizens’ perspectives. Government Information Quarterly, vol. 34, iss. 3, pp. 556-565.

Információs Társadalom (2018) [online] [dostęp 10.11.2018]. Dostępny w WWW: <http://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars>.

Information Systems – Journal – Elsevier (2018) [online] [dostęp 10 listopada 2018]. Dostępny w WWW: <https://www.journals.elsevier.com/information-systems>.

Jacobfeuerborn, Bruno; Muraszkiewicz, Mieczysław (2014). Towards Smart Cities. Informational Aspects. PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, t. 22, nr 1, pp. 38-46.

Johnson, Ian M. (2012) Smart Cities, Smart Libraries, and Smart Librarians. Shanghai International Library Forum, Shanghai (China), 18–19 July 2012 [online] [dostęp 10.11.2018]. Dostępny w WWW: <http://eprints.rclis.org/20429>.

Kshetri, Nir (2017). The evolution of the IoT and market in China: An interplay of institutions, demands and supply. Telecommunications Policy, vol. 41, iss. 1, pp. 49-67.

Li, Zhen; Liao, Qi (2018). Economic solutions to improve cybersecurity of governments and smart cities via vulnerability markets. Government Information Quarterly, vol. 35, iss. 1, pp. 151-160.

Luterek, Mariusz (2018). Smart City Research and Library and Information Science. Preliminary Remarks. Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne, vol. 56, nr 1 (111), pp. 52-64.

Mainka, Agnes; Hartmann, Sarah; Orszullok, Lisa (2013). Public Libraries in the Knowledge Society: Core Services of Libraries in Informational World Cities. Libri, iss. 63 (4), pp. 295-319.

Muhamedyev, Ravil; Aliguliyev, Ramiz M.; Shokishalov, ZM (2018). New bibliometric indicators for productivity estimation of research fields. Annals of Library and Information Studies, vol. 65, iss. 1, pp. 62-69.

Murray, Art; Wheaton, Ken (2012). Why smart cities need smart libraries: Stories from the Alaskan frontier, KM World, vol. 21, iss. 4, pp. 1-16.

Ortner, Erich; Mevius, Marco; Wiedmann, Peter (2016). Design of Interactional Decision Support Applications for E-Participation in Smart Cities. International Journal of Electronic Government Research, vol. 12, iss. 2, pp. 18-38.

Pereira, Gabriela Viale; Parycek, Peter; Falco, Enzo (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information, vol. 23, iss. 2, pp. 143-162.

Pînzaru, Florina; Zbuchea, Alexandra; Viţelar, Alexandra (2018). Knowledge Transfer From Business to Public Administration in Smart City Development. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, vol. 2, iss. 1, pp. 700-707.

Reddy, Midde Ranjit; Srinivasa, K.G.; Eswara Reddy, B. (2018). Smart Vehicular System based on the Internet of Things. Journal of Organizational & End User Computing, vol. 30, iss. 3, pp. 45-62.

Scholl, Hans Jochen; AlAwadhi, Suha (2016). Smart governance as key to multi-jurisdictional smart city initiatives: The case of the eCityGov Alliance. Social Science Information Sur Les Sciences Sociales, vol. 55, iss. 2, pp. 255-277.

Shu, Feng; Jing, Zhang; Yue, Gao (2016). Investment uncertainty analysis for smart grid adoption: A real options approach. Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age, vol. 21, iss. 3, pp. 237-253.

Social Science Computer Review (2018) [online] [dostęp 10 listopada 2018]. Dostępny w WWW: <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/social-science-computer-review>.

Solimine, Giovanni (2013). Nuovi appunti sulla interpretazione della biblioteca pubblica. AIB Studi, vol. 53, iss. 3, pp. 261-271.

Steenbruggen, John; Tranos, Emmanouil; Nijkamp, Peter (2015). Data from mobile phone operators: A tool for smarter cities. Telecommunications Policy, vol. 39, iss. SI, pp. 335-346.

Tan, Margaret (1998). Plugging into the wired world: Perspectives from Singapore, Information, Communication & Society, vol. 1, iss. 3, pp. 217-245.

The 3 Generations of Smart Cities (2018) [online] [dostęp 10.11.2018]. Dostępny w WWW: <https://www.urenio.org/2015/08/25/the-3-generations-of-smart-cities>. Tripathi, Sneha; Singh, Manendra Kumar; Tripathi, Aditya (2016). Smart Library for Smart Cities. SRELS Journal of Information Management, vol. 53, iss. 6, pp. 439-446.

Webster, C. William R.; Leleux, Charles (2018). Smart governance: Opportunities for technologically-mediated citizen co-production. Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age, vol. 23, iss. 1, pp. 95-110.

Pobierz

Opublikowane: 2019-11-13Przemysław Krysiński  krys@umk.pl

Afiliacja: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Polska

Autor składa oświadczenie o oryginalności przesłanego tekstu, a w umowie wydawniczej przenosi na rzecz Wydawcy nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie w zakresie jednorazowego opublikowania dzieła.

CC BY-NC-ND 4.0 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe