"Przegląd Biblioteczny" to najstarsze, ukazujące się od 1927 roku, wiodące polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Ukazuje się regularnie z kwartalną częstotliwością. Posiada stronę internetową zawierającą dane, zapewniające pełną informację o czasopiśmie.


Artykuły w nim zamieszczane są najczęściej cytowanymi wśród publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii i bibliotekarstwa. Jego zawartość jest indeksowana w polskich i międzynarodowych bazach bibliograficznych m.in. w: Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO (LISTA), Google Scholar, Worldcat, Polskiej Bibliografii Bibliologicznej (PBB), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), POL-Index i ICI Journal Master List. Czasopismo jest zarejestrowane w bazie referencyjnej ERIH PLUS i w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).”Przegląd Biblioteczny” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1 stycznia 2021 r. jako Ministerstwo Edukacji i Nauki), co oznacza,  że zamieszczony w nim artykuł naukowy otrzymuje aktualnie 140 punktów.

 
 

Celem Zagadnień Informacji Naukowej – Studiów Informacyjnych (ZIN – Studia Informacyjne) jest rozpowszechnianie artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służy upowszechnianiu nowych tendencji i kierunków badawczych w tym zakresie, prowadzeniu debat o aktualnych problemach badań informacyjnych oraz integrowaniu zajmującego się nimi środowiska naukowego. W ZIN publikowane są artykuły w językach polskim lub angielskim.